Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tätä tietosuojaselostetta on muokattu viimeksi 15.11.2022

REKISTERINPITÄJÄ

Lakitoimisto Arto Ylipartanen (Y-tunnus: 3318739-3)

Vuohitie 2 b B, 01480 Vantaa
toimisto@lakiylipartanen.fi
Puh. 045-126 7731

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Arto Ylipartanen

toimisto@lakiylipartanen.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTEET

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten. Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa Lakitoimisto Arto Ylipartanen kanssa. Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakaskortin käsittelyllä, internetin kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle palveluitamme sekä tuotteitamme. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun ja meidän väliseen toimeksiantosopimukseen.

Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme palveluiden, tuotteiden ja verkkosivun tietoturvasta, palvelun ja verkkosivujen laadun parantamiseksi sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi. Voimme myös koostaa anonyymien tilastotietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa palveluidemme ja verkkosivujemme asianmukainen tietoturva.

Asiakasprofilointi

Keräämme statistiikkaa (anonyymeja tilastotietoja), muun muassa palveluiden käytöstä paikan päällä sekä asioidessasi verkkosivuillamme myyntiprosessejamme sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämistä varten. Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia, jolla olisi sinulle rekisteröitynä oikeusvaikutuksia.

Markkinointi

Käsittelyn tarkoituksena on myös tietojen antaminen palveluistamme ja palveluidemme markkinointi lain sallimissa rajoissa. Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluitamme. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Silloin kun lainsäädännön mukaan markkinointiin vaaditaan suostumus, oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on suostumus. Jos lainsäädäntö ei vaadi suostumusta, oikeusperuste henkilötietojen käsittelemiselle on toimistomme oikeutettujen etujen toteuttaminen. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso jäljempänä tämän selosteen kohta ”Sinun oikeutesi”).

Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esimerkiksi koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esimerkiksi veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat:

Lakiin perustuva oikeus: Toimistomme lakimääräiset velvollisuudet viranomaisia (mm. valvontaviranomaiset) kohtaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Sopimus: Asiakkaan ja toimistomme väliset toimeksiantosopimukset.

Suostumus: Henkilön etukäteen antama suostumus toimistomme sähköpostimarkkinoinnin kuten mm. uutiskirjeen lähettämiseen.

Oikeutettu etu: Jos toimistomme oikeutettujen etujen toteuttaminen on oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle, toimistomme on toteuttanut seuraavan punninnan:

Oikeutettu etu on olemassa, koska henkilön ja toimistomme välillä on relevantti ja asianmukainen suhde, kuten asiakassuhde. Henkilön edut ja perusoikeudet ja -vapaudet eivät vaarannu myöskään siksi, että erityisiä henkilötietoryhmiä ei käsitellä ja henkilö osaa odottaa toimistomme käsittelytoimenpiteitä. Toimistomme palveluiden toimittaminen, sopimuksen täyttäminen tai yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa ei olisi mahdollista ilman henkilötietojen käyttöä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka:

 • olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme esimerkiksi, kun ostat palveluitamme tai tilaat uutiskirjeemme tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja,

 • syntyvät palvelua käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esimerkiksi, kun kirjaudut palveluun,

 • saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esimerkiksi Kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä, kuitenkaan rajaamatta lähteitä vain edellä mainittuihin.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä: 

 • perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero), sukupuoli, ikä ja asiointikieli,

 • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja/tai tuotetta sekä tilausta koskevat tiedot, laskutustiedot, maksutiedot, markkinointisuostumukset ja -kiellot,

 • asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset,

 • sivuston yhteydenottolomake tallentaa asiakkaan täyttämät tiedot (nimi, puhelin, sähköposti, viestin sisältö). Tietoja käytetään asiakkaan yhteydenpitoon ja paremman palvelun tarjoamiseksi,

 • muut tapauskohteisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella kuten tarvittaessa palvelun tuottamiseen tarvittavaa tietoa.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Voimme luovuttaa / siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille:

 • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esimerkiksi toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen,

 • mikäli olemme mukana yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä,

 • kun uskomme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi,

 • sinun suostumuksellasi voimme luovuttaa osapuolille, joita suostumus koskee,

 • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina sopimuksin henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä,

 • Henkilötietoja voidaan siirtää seuraaville eri tahoille, jotka toimittavat toimistollemme järjestelmiä ja ICT-tukipalveluita (”Toimittajat”):

Toimistollemme palveluita toimittavat ICT- ja postitusjärjestelmien ja muiden vastaavien tukipalveluiden Toimittajat, ja kaikkien niiden alihankkijat. Nämä tahot käsittelevät henkilötietoja ainoastaan tuottaakseen taholtamme dokumentoidusti ohjeistettuna palveluita ja järjestelmiä toimistollemme, eivätkä käsittele henkilötietoja muihin tarkoituksiin.

Jollei muuta sanota alla olevassa kappaleessa, niin toimistomme ei siirrä Toimittajille asiakkaan kanssa käytyä toimeksiantoja koskevaa viestintää, tietoja toimeksiannoista, toimeksiantoihin liittyviä asiakkaan tietoja tai toimeksiantojen tuloksina syntyviä aineistoja.

Näihin edellä olevan kappaleen tietoihin ja aineistoihin voi olla pääsy ICT-tukipalvelutoimittajilla välttämättömissä tukitarkoituksissa. Tällaisesta ICT-tukipalvelusta on esimerkkinä, että tukipalvelutoimittaja neuvoo toimistomme työntekijää toimistomme omissa ICT-asioissa. Toimittajilla voi olla pääsy asiakkaan vapaaehtoisesti antamaan asiakaspalautteeseen. Kirjanpito- ja laskutusjärjestelmiä ja/tai kirjanpitoon tai laskutukseen liittyviä palveluita toimittavilla Toimittajilla voi olla pääsy toimistomme laskuissa oleviin palveluiden kuvauksiin ja niissä olevaan rajoitettuun määrään henkilötietoja.

TIETOJEN SIIRTÄMINEN KOLMANSIIN MAIHIN

Toimistomme ei itse siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen (”ETA”) tai Euroopan Unionin (”EU”) ulkopuolelle, jollei se ole oikeutettu tekemään niin sovellettavan lain perusteella tai jollei asiakas tai kyseinen henkilö ole antanut lupaa tai ohjeistanut tekemään niin.

Edellisessä ”Henkilötietojen luovutukset ja siirrot” -kohdassa mainitut ”Toimittajat” ja niiden alihankkijat voivat siirtää henkilötietoja myös ETA:n ja EU:n ulkopuolelle ja käsitellä niitä ETA:n ja EU:n ulkopuolella. Toimistomme velvoittaa sopimuksella Toimittajaa huolehtimaan siitä, että siirtoon on lain mukainen peruste.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään salassa pidettävinä ja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa sekä kehittääksemme palveluitamme.

Arvioimme henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta vuosittain. Henkilötiedot tuhotaan sen jälkeen, kun toimistollamme ei ole laillista oikeutta tai velvollisuutta säilyttää henkilötietoja.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien tekniset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkiksi henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi. Meitä velvoittaa myös henkilötietojen salassapitovelvollisuus.

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi aina estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteessa ilmoitamme sinulle asiasta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

SINUN OIKEUTESI

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

 • Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä, poistamista tai siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

 • Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

 • Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietojasi, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Jos toimistomme ei toteuta sinun pyytämiä tämän selosteen mukaisia edellä kohdassa ”Sinun oikeutesi” kuvattuja toimenpiteitä, toimistomme ilmoittaa sinulle tästä ja sen syistä viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Sinä voit myös viedä asian valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Suomen viranomaisen yhteystiedot ovat:

www.tietosuoja.fi

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Postiosoite: PL 800, 00531 HELSINKI

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 HELSINKI

Puh: 029 566 6700 (vaihde)

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

TIETOA EVÄSTEISTÄ

Käytämme välttämättömiä evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten verkkosivumme toiminallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä välttämättömiä evästeitä. Lain mukaan voimme tallentaa välttämättömiä evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista selosteessa.

OTA YHTEYTTÄ

Voit kysyä tästä selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä: toimisto@lakiylipartanen.fi