ikaantyvienauttaminen2

Palvelut -> Lakitoimisto Arto Ylipartanen auttaa ikääntyviä ja Senioreita vanhuuden turvaamisessa ja omaisuuden järjestelyissä

Lakitoimistomme avustaa ikääntyvää ja Senioria vanhuuden turvaamisessa vakavan tapaturman ja sairauden varalta sekä omaisuuden järjestelyissä

Lakitoimistomme on erikoistunut vanhuusoikeuteen.

Autamme ikääntyvää ja Senioria saavuttamaan turvatumpi vanhuus. Avustamme ikääntyviä ja Senioreita vanhuuden turvaamisessa ja omaisuuden järjestelyissä. Tällöin pohdimme yhdessä ja etsimme ratkaisut muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Seniori tahtoo järjestellä elämänsä itsensä näköiseksi ja oloiseksi kaikissa olosuhteissa. Haittaako tällöin, kun vakava tapaturma tai sairaus yllättää eikä pysty toimintakyvyn heikennyttyä tekemään päätöksiä ?

  • Onko ikääntyvällä mahdollisuus lisätä vanhuudenturvaansa vakavan tapaturman, sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen varalta, mitkä ovat turvaamiskeinot ?

  • Miksi varautuminen tulee aloittaa hyvissä ajoin terveenä ollessa ?

  • Voidaanko jo valmiina olevia asiakirjoja käyttää apuna, kun turvaavaa järjestelyä kartoitetaan ja suunnitellaan ?

  • Miksi lakitoimistomme suosittelee ikääntyvälle ja Seniorille vanhuutta turvaavaksi ratkaisuksi eri keinojen yhdistelyä ?

Alkukartoitus yhdessä ikääntyvän/Seniorin kanssa

Aluksi on perusteltua kartoittaa mahdolliset jo valmiina olevat asiakirjat. Tällaisia vanhuutta turvaavia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi edunvalvontavaltakirja, hoitotahtotestamentti, elämänlaatutestamentti, määräykset digitaalisesta omaisuuden hallinnoinnista, testamentti, mahdollinen avioehtosopimus ja muut puolisoiden väliset sopimukset, osituskirjat ja perinnönjakokirjat. Käytännössä edellä mainittuja asiakirjoja on kuitenkin voitu laatia eri aikoihin ja eri tilanteissa. On mahdollista, että asiakirjat ja niiden johtoajatukset eivät enää tue toisiaan. Ne voivat olla ristiriitaisia ja siten tulkinnanvaraisia. Asiakirjat voivat vaatia päivittämistä. Ilman tarvittavia toimenpiteitä ikääntyvän ja Seniorin tahto vanhuuden ja omaisuutta turvaavien järjestelyjen osalta ei aina toteudu.

Toisaalta ikääntyvälle ja Seniorille ratkaisuksi voi riittää esimerkiksi pelkkä edunvalvontavaltakirja tai testamentti, kun valmiina olevat asiakirjat muutoin riittävästi tukevat järjestelyä.

Seniorin terveydenhuolto, asuminen ja muu hoiva

Kun ikääntyvä henkilö on varautunut vanhuuteen niin terveydenhuolto, asuminen ja muu hoiva järjestetään hänen puolestaan. Palvelut toteutuvat juuri siten kuin hän on terveenä ja toimintakykyisenä ollessaan tahtonut. Hänen tahtonsa voidaan toteuttaa esimerkiksi edunvalvontavaltakirjalla, hoitotahtotestamentilla, elämänlaatutestamenttilla ja määräyksillä digitaalisen omaisuuden hallinnoinnista. Edunvalvontaa aikanaan helpottaa asiakirja-, varallisuus- ja sopimusluetteloiden laatiminen.

Etukäteen on mahdollista laatia kirjallisesti ikääntyvän omat henkilökohtaiset toiveet myös hautaamisesta, hautajaisjärjestelyistä ja muistotilaisuudesta.

Omaisuusjärjestelyt Seniorin apuna arjessa

Jos ikääntyneen pääasiallinen varallisuus on kiinni tuottamattomassa asunnossa, perusteltu järjestelykeino hänelle voi olla käänteinen asuntolaina tai käänteinen asuntokauppa. Näin ikääntyneen on mahdollista jatkaa asumista kodissaan ja saada lisää käteisvaroja juokseviin menoihin.

Maksetun asunnon lisäksi, varallisuutta on voinut kertyä esimerkiksi perintönä, yrityskaupassa tai muutoin elämäntyössä. Ikääntyvä henkilö, jolla on tarpeettomaksi käynyttä omaisuutta, voi siirtää sen lapsilleen tai muulle taholle elinaikanaan lahjoina ja perinnön ennakkoina. Toisinaan lahjanluontoinen sopimus (alihintainen sukulaiskauppa) voi olla soveltuvin järjestelykeino.

Ikääntyvällä on mahdollisuus turvata omaisuuden käyttö ja vaikuttaa siitä määräämiseen, vaikka yhtäkkiä sairastuisikin ja menettäisi kyvyn tehdä omaisuudestaan laillisesti päätöksiä. Toimintakyvyn heikentyminen voi vaikuttaa kykyyn tehdä oikeustoimia kuten ostaa, myydä, lahjoittaa tai muutoin määrätä omaisuudestaan. Kun ikääntyvä on varautunut vanhuuteen niin omaisuutta hoidetaan, myydään, lahjoitetaan tai muutoin siitä määrätään luotettavan henkilön toimesta juuri siten kuin hän on terveenä ollessaan tahtonut. Järjestelykeinoina ovat edunvalvontavaltakirja ja toimiohjeet.

Osan omaisuudestaan ikääntyvä voi antaa siirtyä kuoleman jälkeen perintönä lakimääräisille perillisilleen. Osan hän voi siirtää oman tahtonsa mukaisesti testamenttimääräyksillä. Käytettävissä ovat myös järjestelykeinoina perinnöstä luopuminen ja testamentista luopuminen. Mahdollista on myös ennakkoluopuminen jo ikääntyneen eläessä. Käytettävissä on useita keinoja siirtää omaisuutta jälkipolville elinaikana ja kuoleman jälkeen. Lisäksi erilaiset sijoitusvakuutusjärjestelyt mahdollistavat ikääntyvän elinaikana veroedut hänelle itselleen. Henkivakuutusjärjestelyissä muodostuu veroetua hänen määräämälleen edunsaajalle, ja järjestelyllä voidaan ohittaa kuolinpesä. Henkivakuutuskorvaus ei tällöin kuulu kuolinpesän varallisuuteen, vaan se maksetaan suoraan edunsaajalle.

Omaisuuden siirtäminen voi olla järkevintä toteuttaa vaiheittain pitemmällä aikavälillä. Tällöin saavutetaan yleensä myös merkittävimmät veroedut.

Vanhuuden turvaaminen ja omaisuuden järjestelyt ja Lakitoimisto Arto Ylipartanen

Lakitoimistomme tavoitteena on auttaa ikääntyvää ja Senioria saavuttamaan turvatumpi vanhuus. Käytössämme on ikääntyneiltä ja Senioreilta kiitosta saanut yksilöllinen järjestely. Kartoitamme ja arvioimme tilanteen, yhdistelemme järjestelykeinot ja laadimme asiakirjat hyvissä ajoin ikääntyvän terveenä ollessa. Kun vanhuutta ja omaisuutta turvaaviin järjestelyihin varataan riittävästi aikaa ja ne suunnitellaan huolellisesti, saavutetaan parhain lopputulos.

Asiakirjojen johtoajatus on oltava selvillä, jotta asiakirjat ja keinot tukevat eri tilanteissa toisiaan. Näin Seniori saavuttaa sen mitä hän on vanhuudenturvaamistoimilla eri käytännön tilanteissa tavoitellut.

Hyvissä ajoin aloitetulla varautumisella ikääntyvä ja Seniori voi tehdä myös perusteltua, johdonmukaista ja vaiheittaista verosuunnittelua tulo-, perintö-, lahja-, luovutusvoitto- ja varainsiirtoverotuksessa.

Katso tästä hinnastomme vanhuuden turvaamiseen ja omaisuuden järjestelyyn liittyvissä palveluissa

Ota yhteyttä

Yhteydenotto ja alkukartoitus on aina maksuton.

Soita 045 126 7731

Lakimies, OTK Arto Ylipartanen