perinnonjako2

Palvelut -> Lakitoimisto Arto Ylipartanen auttaa sopimaan perinnönjaosta

Lakitoimistomme auttaa sopimaan perinnönjaosta

Lakitoimistomme on erikoistunut perintöoikeuteen liittyviin toimeksiantoihin kuten perinnönjakoihin.

Kuolemaan liittyy paljon käytännön järjestelyjä. Ennen perinnönjakoa on järjesteltävä monia vainajan ja lesken omaisuuteen sekä perillisiin liittyviä asioita. Vainajan kuolinpesä on selvitettävä ja saatettava jakokuntoon.

Sen jälkeen, kun on pidetty perunkirjoitus ja kuolinpesä on muutoinkin selvitetty ja saatettu jakokuntoon, voidaan perillisten yhteishallinto purkaa. Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on itsenäinen oikeus vaatia perinnönjakoa. Jos perittävä oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava vielä omaisuuden ositus lesken ja perillisten välillä.

Perinnönjakoa ei useinkaan tehdä heti henkilön kuoleman jälkeen. Perittävän kuoleman jälkeen leski ja perilliset voivat pitää kuolinpesän jakamattomana niin pitkään kuin haluavat. Käytännössä useimmiten syynä perinnönjaon lykkäämiseen on, että jakoa ei haluta tehdä lesken eläessä.

Ymmärrettävää on, että huonosti toteutettuna perinnönjako aiheuttaa riitoja sukulaisten välille. Lakimiehen mukanaolo lesken ja perillisten apuna ja tukena perinnönjaossa auttaa välttämään riitatilanteita. Perintöoikeuteen perehtyneen lakimiehen käyttäminen apuna ja tukena pesänselvityksessä ja perinnönjaossa on perusteltua. Näin leski ja perilliset saavat varmuuden jaon pätevyydestä, kun jakosopimuksen laatijana on asiantunteva puolueeton taho. Sopimukseen päästään ilman tarpeettomia riitaisuuksia, joutuisasti ja edullisesti.

Kuolinpesän on oltava selvitetty ennen perinnönjakoa

Kun perittävän varat ja velat on merkitty perukirjaan ja kuolinpesä muutoinkin selvitetty, jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Mikäli perittävä oli naimisissa eikä avio-oikeutta oltu suljettu molemminpuolisesti kokonaan pois avioehdolla, ennen perinnönjakoa on kuitenkin suoritettava omaisuuden ositus lesken ja perillisten välillä. Näin saadaan selville jaettava perittävän jäämistö, jonka perinnön perilliset voivat jakaa.

Leskellä on lain mukaan oikeus pitää koko kuolinpesä jakamattomana hallussaan, ellei rintaperillinen tai testamentinsaaja vaadi jakoa. Leskellä on jakovaateesta huolimatta yleensä oikeus pitää yhteisenä kotina käytetty asunto ja asuinirtaimisto jakamattomana hallussaan.

Ennen perinnönjakoa tulee vielä huolehtia pesän ulkopuolisten velkojen maksamisesta. Velkojen maksamisen rikkominen aiheuttaa kuolinpesän osakkaille henkilökohtaisen velkavastuun ja siksi on tärkeää huolehtia velkojen maksusta ennen jakoa.

Erityistestamentimääräyksellä perittävä on voinut määrätä jostain tietystä omaisuudestaan kuten esimerkiksi koruista, taulusta tai vaikka kirjakokoelmasta. Erityistestamenttimääräys on täytettävä ennen perinnönjakoa jakamattomasta kuolinpesästä. Jos perinnönjako toimitetaan ennen kuin erityistestamenttimääräys on täytetty tai siihen tarvittava omaisuus on pantu erityiseen hoitoon, vastaavat kuolinpesän osakkaat yhteisvastuullisesti erityistestamentin täytäntöönpanosta, niin kuin jakoa ei olisi toimitettu.

Sopimusjako on aina ensisijainen

Perinnönjaosta voidaan sopia perillisten kesken. Jako voidaan tehdä osittaisenakin, jos esimerkiksi halutaan pitää suvun kotitalo tai vaikkapa kesämökki kuolinpesän hallinnassa ja jakaa muu omaisuus. Jos jaettavana olevan kuolinpesän omaisuus ei ole helposti jaettavissa, jako toteutetaan siten, että omaisuus myydään ja myynnistä saadut rahat jaetaan perillisille. Tällainen tilanne voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, jos pesän omaisuus koostuu pääasiassa vainajan asunnosta tai kesämökistä.

Kun pesän varojen jaosta on sovittu, tulee jaosta laatia jakokirja. Sopimusjako tulee osakkaita sitovaksi silloin, kun he kaikki allekirjoituksellaan hyväksyvät jakokirjan ja se todistetaan kahden esteettömän henkilön toimesta. Perinnönjakokirjan perusteella jaettu omaisuus kirjataan saajien nimiin. Perinnönjako perintöoikeuteen perehtyneen lakimiehen avustamana ja laatimana pesän osakkaiden sopimusjakona on leskelle ja perillisille varmaa, edullista ja nopeaa.

Pesän osakkaiden välillä tehtyä sopimusjakoa ei voida moittia sen sisällön osalta. Sopimusjaon moite on mahdollinen vain muotovirheen perusteella. Sisällöllisesti sopimus sitoo kuolinpesän osakkaita.

Tuomioistuimen määräämän pesänjakajan tekemä toimitusjako

Mikäli perilliset eivät pääse sopimukseen perinnönjaosta, kuka tahansa osakkaista voi hakea käräjäoikeutta määräämään kuolinpesään pesänselvittäjän ja -jakajan, joka tekee tarvittavat selvitystoimet, toimittaa perinnönjaon ja allekirjoittaa jakokirjan. Pesänjakajan toimittaman perinnönjaon yhteydessä kannattaa useimmiten käyttää omaa lakimiestä apuna, jotta omat tavoitteet ja perustelut tulevat varmasti huomioitua.

Pesänjakajan suorittamaan toimitusjakoon tyytymätön voi hakea siihen muutosta käräjäoikeudesta. Toimitusjako voi hyvinkin kestää vuosia ennen kuin jako on toimitettu loppuun.

Perinnönjako ja Lakitoimisto Arto Ylipartanen

Lakitoimistomme avustaa ja tukee leskeä ja perillisiä perinnönjaossa.

Huonosti toteutettuna perinnönjako aiheuttaa riitoja sukulaisten välille. Lakimiehen mukanaolo lesken ja perillisten apuna ja tukena perinnönjaossa auttaa välttämään riitatilanteita. Perintöoikeuteen perehtyneen lakimiehen avulla ja tuella pesän osakkaiden perinnönjakosopimus saadaan yhdessä yleensä aikaan vaivattomasti eikä tarvitse turvautua tuomioistuimen määräämän pesänjakajan tekemään toimitusjakoon.

Yhdessä sopiminen on kaikkien etu, sillä sopimusjako on leskelle ja perillisille aina varmempaa, edullisempaa ja nopeampaa kuin tuomioistuimen määräämän pesänjakajan tekemä toimitusjako ja mahdollinen riitely tuomioistuimessa eri oikeusasteissa.

Katso tästä hinnastomme perinnönjakoon liittyvissä palveluissa

Sisältää:

  • Alkuneuvottelun
  • Asiakirjojen tilaamisen
  • Jakokirjan laatimisen
  • Jakokokouksen ja jakokirjan allekirjoituksen

Ota yhteyttä

Yhteydenotto ja alkuneuvottelu on aina maksuton.

Soita 045 126 7731

Lakimies, OTK Arto Ylipartanen