avoliittoavoero

Palvelut -> Avoliitto ja Avoero

Lakitoimisto Arto Ylipartanen auttaa puolisoita avoliitossa ja avoerossa

Lakitoimisto Arto Ylipartanen on erikoistunut perheoikeuteen liittyviin toimeksiantoihin kuten erilaisten sopimusten laatimiseen puolisoiden välillä avoliiton aikana ja avoerotilanteessa.

Elämäntilanteet voivat olla moninaisia – seurusteletteko vai elättekö avoliitossa ja onko teillä yhteisiä lapsia ? Näihin tilanteisiin voi soveltua aivan eri lainsäännökset. Kaikki eivät halua mennä naimisiin vaikka eläisivät vakiintuneesti yhdessä, ja vaikka heillä olisi yhteisiä lapsia. Avoliitto ei juurikaan luo puolisoille oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Avoliitosta on vähän säännöksiä laissa. Avoliitto on tässä suhteessa turvattomampi parisuhteen tila avioliittoon verrattuna.

Avioliitossa puolisoita suojellaan ja turvataan avioliittolain nojalla monin eri rajoitus- ja suojasäännöksin. Avoliitossa asuessa molemmat puolisot omistavat oman omaisuutensa aivan kuten ennen avoliittoakin. Avoliitto ei luo puolisoiden välille minkäänlaista oikeutta toistensa omaisuuteen. Näin ollen mikäli vain toinen osapuoli omistaa yhteisenä kotina käytetyn asunnon, saa hän itsenäisesti myös päättää sen myynnistä tai lahjoittamisesta ilman toisen osapuolen suostumusta toisin kuin avioliitossa. Avioliitossa puolison yhteisen kodin luovutukseen tulee saada puolison suostumus vaikka hän ei asuntoa omistaisikaan (ns. omaisuuden vallintarajoitus avioliitossa).

Avioerossa on omaisuuden jakoon omat avioliittolain mukaiset tasaussäännökset (omaisuuden ositus). Avoliiton päättyessä omaisuuden jako ja puolisoiden omaisuussuhteet määräytyvät toisin. Omaisuuden osituksen sijaan tehdään omaisuuden erottelu ja yhteisomistuksen purkaminen.

Avoliitto päättyy avioliittoon, puolison kuolemaan tai avoeroon. Avoerotilanteeseen ja puolison kuolemantapaukseen on avopuolisoiden mahdollista varautua monin eri keinoin. Asioista voi jo ennakolta sopia. Puolisoa ja lapsia voi suojata sekä omaisuutta järjestellä ja turvata laatimalla asianmukaiset asiakirjat. Tällaisia käyttökelpoisia asiakirjoja ovat muun muassa sopimus yhteisesti hankitusta omaisuudesta, sopimus yhteisistä veloista, asuntosopimus, sopimus avoeron varalta, sopimus lasten oikeuksista, sopimus hyvityksestä sekä keskinäinen testamentti.

Lue lisää tästä