Avioehtosopimus ja keskinäinen testamentti aviopuolisoiden turvana

Avioliitossa kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avio-oikeus kattaa lähtökohtaisesti kaiken puolison ennen avioliittoa ja avioliiton aikana ansaitun ja saadun omaisuuden, muun muassa mahdolliset perinnöt, lahjat ja yritysomaisuuden. Jos avioliitto purkautuu joko kuoleman tai avioeron vuoksi, puolisoiden omaisuus jaetaan eli tehdään ositus. Avio-oikeus tarkoittaa oikeutta saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Tähän lähtökohtaiseen oletussääntöön voidaan vaikuttaa halutulla tavalla avioehtosopimuksella.

Avioehtosopimuksen laatimiseen on yleensä useitakin perusteltuja syitä – jokaisella avioparilla on kuitenkin aina yksilöllinen omanlaisensa lähtökohtatilanne. Lisäksi on varsin tavallista ja perusteltua laadituttaa avioehdon yhteydessä myös aviopuolisoiden tarpeita vastaava keskinäinen testamentti. Avioehtosopimuksen ja keskinäisen testamentin laatimisessa kannattaa käyttää apuna lakimiestä, joka huomioi puolisoiden yksilöllisen henkilökohtaisen tilanteen ja auttaa määrittämään puolisoiden tarpeisiin sopivan sisällön.

Avioehtosopimus puolison suojana avioeron varalta

Avioehto antaa aviopuolisoille mahdollisuuden määrittää omaisuutensa ja velkansa heidän niin harkitessaan jo ennen avioliittoa. Avioehto suojaa puolisoiden omia varallisuusasemia, erityisesti jos heillä on merkittäviä omaisuuksia tai yritystoimintaa ennen avioliittoa. Avioehto on siis tärkeä väline puolisoiden varallisuuden suojaamiseksi avioeron varalta ja se lisää selkeyttä puolisoiden taloudellisesta tilanteesta ja vähentää mahdollisia riitoja ja epäselvyyksiä avioliiton aikana. 

Avioehtosopimuksella voidaan sopia, että aviopuolisoiden omaisuutta ei jaeta avioliittolain mukaisesti tasan. Sopimuksessa määritellään, onko kummallakaan tai toisella puolisoista avio-oikeutta toisen omaisuuteen tai sen osaan. Avio-oikeuden voi poissulkea joko koko omaisuudesta tai tietystä omaisuudesta, kuten yritysvarallisuudesta. Yrittäjän kannalta avioehtosopimus on erittäin tärkeä asiakirja, mikäli hän haluaa varmistaa sen, ettei avioerotilanteessa joudu luovuttamaan yritystään, tai osuutta siihen, puolisolleen tilanteessa, jossa yrittäjäpuoliso on ns. varakkaampi osapuoli ja velvollinen luovuttamaan puolisolleen tasinkoa. Avioehto voi auttaa säilyttämään perheyrityksen jatkuvuuden, koska se voi varmistaa, että yritys ei joudu jaettavaksi mahdollisen avioeron yhteydessä.

Avioehtosopimus ja puolison kuolema

Avioehdossa voidaan myös sopia, että avio-oikeus määräytyy erikseen riippuen siitä, päättykö puolisoiden avioliitto eroon vai kuolemaan. Avioehtosopimus voidaan tehdä siten, että avioerotilanteessa puolisoilla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen, mutta kuolintapauksessa avio-oikeus on. 

Avioehtosopimus ja jäämistösuunnittelu

Avioehtoa voidaan käyttää apuna myös muutoin jäämistösuunnittelussa. Avioehto auttaa säilyttämään perintöjen jatkuvuuden, koska se voi varmistaa, että perintöomaisuus ei joudu jaettavaksi mahdollisen avioeron ja kuolintapauksen yhteydessä.

Avioehtosopimuksen rekisteröinti ja voimaantulo

Avioehtosopimus on tehtävä määrämuotoisena ja siitä tulee pätevä vasta, kun se on rekisteröity Digi- ja väestötietovirastossa.

Keskinäinen testamentti puolisoiden perintösuunnittelussa

Keskinäinen testamentti puolestaan on aviopuolisoiden välinen sopimus, joka tarjoaa puolisoille joustavuutta ja mahdollisuuden suunnitella perintönsä siirtymisen vastaamaan heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Keskinäinen testamentti räätälöidään aina yksilöllisesti puolisoiden kesken. Se voi sisältää esimerkiksi määräyksiä omaisuuden jakamisesta, perintöoikeuden siirtämisestä ja muiden perintöön liittyvien asioiden sääntelystä. Keskinäiseen testamenttiin voi sisällyttää myös toissijaisuusmääräyksiä omaisuuden viimesaajan osalta molempien puolisoiden kuoltua.

Keskinäisen testamentin muotovaatimukset

Keskinäinen testamentti on ankaran määrämuotoinen oikeustoimi sisällöllisen ja muodollisen pätevyyden osalta. Keskinäinen testamentti tulee voimaan aviopuolisoiden ja kahden esteettömän todistajan yhtäaikaisesti allekirjoittamalla. Laadittua keskinäistä testamenttia ei tarvitse erikseen rekisteröidä viranomaisessa tullakseen voimaan.

Miksi avioehto ja keskinäinen testamentti kannattaa laadituttaa lakimiehellä?

Avioehto ja keskinäinen testamentti voivat siis tarjota taloudellista turvaa ja selkeyttä molemmille aviopuolisoille ja auttaa välttämään mahdollisia riitoja tulevaisuudessa. Asiallisesti laadittu avioehto ja keskinäinen testamentti muodostavat yhdessä turvallisen pohjan yhteisen omaisuuden pelisäännöistä. Avioehto suojaa puolison omaisuutta avioeron varalta. Keskinäinen testamentti puolestaan antaa puolisolle turvaa aviopuolison kuolemantapauksessa. Avioehtosopimuksella voidaan tehdä myös jäämistösuunnittelua kun varakkaampi puoliso haluaa esimerkiksi yritysomaisuutensa jäävän jäämistöosituksen ulkopuolelle ja pyritään turvaamaan yrityksen toiminta kaikissa olosuhteissa.

Sekä avioehtosopimus että keskinäinen testamentti ovat määrämuotoisia ja aina yksilöllisiä oikeudellisia sopimuksia. Tämän vuoksi näiden asiakirjojen laatimisessa kannattaa käyttää apuna lakimiestä, joka huomioi puolisoiden yksilöllisen henkilökohtaisen tilanteen ja auttaa määrittämään puolisoiden tarpeisiin sopivan avioehtosopimuksen ja keskinäisen testamentin sisällön.

Lakimies Arto Ylipartanen

Soita 045 126 7731 (Arto Ylipartanen)